Aanpassings- en verbeteringspremie woning: minimaal klein wooncomfort (Wonen, Renovatie, Huisvesting, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassings- en verbeteringspremie woning: minimaal klein wooncomfort

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Kluisbergen biedt een premie voor ieder privaat persoon, huurder of eigenaar, van een woning zonder ?klein comfort? op het grondgebied van Kluisbergen. Onder "klein comfort" wordt begrepen: lopend water, WC met waterspoeling, een bad of douche. Met deze premie wil de gemeente verzekeren dat elke inwoner kan beschikken over het basis wooncomfort.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Kluisbergen
 • het moet gaan om een ééngezinswoning die als effectieve hoofdverblijfplaats volledig op de gemeente Kluisbergen is gelegen
 • de woning mag niet onbewoonbaar of onverbeterbaar verklaard zijn door de daartoe bevoegde overheid
 • op het ogenblik van de uitvoering van de werken moet de woning minstens 30 jaar oud zijn
 • de woning is niet uitgerust met minstens één van de volgende voorzieningen:
  • lopend water
  • WC met spoeling
  • bad of douche
 • volgende werken komen in aanmerking:
  • de installatie van waterleiding, met inbegrip van de aansluiting van water en de afvoerleidingen
  • het plaatsen van een WC met waterspoeling, met inbegrip van aanvoer- en afvoerleidingen
  • het plaatsen van een bad of douche, met inbegrip van aanvoer- en afvoerleidingen
 • de werken komen enkel in aanmerking voor betoelaging wanneer deze zijn uitgevoerd door een geregistreerd aannemer
 • volgende werken komen niet in aanmerking premie:
  • de vervanging van een bestaande of vorige installatie
  • werken die geen betrekking hebben op het woongedeelte
  • De werken die normaal wel in aanmerking komen (zie hoger) maar wanneer deze een onderdeel zijn van grondige verbouwingswerken aan de woning. Er is sprake van grondige verbouwingswerken in de zin van deze reglementering van zodra de totale kostprijs van de werken meer bedraagt dan het drievoudige van de werken waarvoor de toelage wordt aangevraagd
 • Het totaal netto belastbaar inkomen van 2 jaar vóór de aanvraag mag niet hoger zijn dan 20.000 euro, te vermeerderen met 1.000 euro per gezinslid. Met totaal netto belastbaar inkomen wordt bedoeld het samengestelde inkomen van de aanvrager en zijn gezinsleden, zoals bepaald door de administratie der belastingen.
 • Als de werken ook betoelaagd worden door een andere overheid, dan kan de toelage nooit meer dan 100% van de kostprijs van de werken bedragen. In dat geval wordt de gemeentelijke toelage in dezelfde mate verminderd.
 • Als de aanvrager, eigenaar-verhuurder is van de woning waarvoor premie wordt aangevraagd, dan verbindt hij/zij zich er toe om de huurprijs niet aan te passen als gevolg van de uitgevoerde werken, noch de kostprijs van de werken op enige wijze te verhalen op de huurder. Van deze verbintenis wordt afschrift gegeven aan de huurder en aan het gemeentebestuur.
 • Als blijkt dat de toelage ten onrechte is verleend of dat de eigenaar-verhuurder de bedoelde verbintenis niet nagekomen is, is de toegekende premie door de gemeente terugvorderbaar. Daartoe dient de gemeente binnen de drie jaar na de toekenning van de toelage een ingebrekestelling over te maken aan de genieter van de toelage. Het terug te vorderen bedrag wordt verhoogd met de intresten aan 0,8% per maand te rekenen vanaf de toekenning van de toelage.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Kluisbergen - Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Hoe?

U vraagt de premie aan voor de aanvang van de werken bij de gemeente door het daartoe bestemde formulier in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden op de dienst Ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Bedrag?

 • 25% van de kostprijs van de werken, BTW inbegrepen
 • 50% van de kostprijs van de werken, BTW inbegrepen, als de bewoner-eigenaar recht heeft op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • de gemeentelijke premie maximaal:
  • 300 euro voor het installeren van stromend water
  • 125 euro voor het plaatsen van een WC met waterspoeling
  • 250 euro voor het installeren van een bad of douche

Meebrengen

 • de identiteit van de aanvrager
 • de identiteit van de bewoner indien verschillend van de aanvrager
 • de gegevens over de eigendom waar de werken zullen worden uitgevoerd
 • eventueel het bewijs dat de aanvrager recht heeft op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • eventueel de gegevens in verband met andere toelagen voor dezelfde werken
 • een verklaring op eer dat:
  • de woning aan de voorwaarden voldoet
  • de betoelaagbare voorziening niet aanwezig is
  • de toelating aan de aangewezen gemeentelijke ambtenaar om de plaats van de werken vóór en na de uitvoering te bezoeken, uitsluitend om een controle op de juiste toepassing van deze toelageregeling te verzekeren
  • er geen andere toelage wordt aangevraagd voor dezelfde werken
  • De eventuele verbintenis in geval dat de aanvrager de eigenaar en verhuurder is van de woning: dat de huurprijs niet wordt aangepast, of de kosten niet worden verhaald op de huurder.
  • een afschrift of kopie van het aanslagbiljet van de aanvrager en zijn gezinsleden

Contacteer

Organisatie Gemeente Kluisbergen ? Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
Adres Berchemstraat 55
9690 Kluisbergen
Tel 055 23 16 41
Fax 055 38 50 51
Website Gemeente Kluisbergen - website
E-mail an.vandecatseye@kluisbergen.be
Openingsuren elke werkdag van 8u00 tot 12u00
woensdag van 14u00 tot 19u00 (behalve in juli en augustus)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Kluisbergen.
Officiële benaming: Gemeentelijke premie voor het verwerven van minimaal klein comfort.
Laatste update fiche: 10/08/2007.