Personenbelasting - Toeslag belastingvrije som (Belastingen, Fiscaliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personenbelasting - Toeslag belastingvrije som

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De belastingplichtige waarvan het gezin één of meer personen met een handicap telt, heeft recht op één of meerdere toeslagen op de belastingvrije som. Voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) is het basisbedrag van de belastingvrije som gelijk aan:

 • 7.730 euro voor belastingsplichtigen met een belastbaar inkomen lager dan 45.750 euro
 • 7.430 euro voor belastingsplichtigen met een belastbaar inkomen hoger dan 45.750 euro

Voorwaarden

De vermindering wordt verleend aan een persoon bij wie:

 • de gezondheidstoestand een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 9 punten veroorzaakt
 • is vastgesteld dat hij lichamelijk/geestelijk gehandicapt is of een permanente werkonbekwaamheid heeft van minstens 66%
 • het vermogen om een inkomen te verwerven, na de primaire periode (een jaar) van werkonbekwaamheid (voorzien in de ziekte- en invaliditeitsverzekering), verminderd is tot hoogstens een derde
 • wordt eveneens als 'persoon met een handicap' beschouwd, hij die erkend werd overeenkomstig de fiscale bepalingen van kracht vóór het aanslagjaar 1990 (inkomsten 1989)
 • de handicap waarmee rekening wordt gehouden is deze die, ongeacht de leeftijd van de persoon, werd vastgesteld voor enerzijds de leeftijd van 65 jaar en anderzijds op 1 januari van het aanslagjaar
 • als u ten laste van een belastingplichtige wordt beschouwd, mag u in 2018 geen persoonlijk belastbaar inkomen hebben dat hoger is dan 3.270 euro. Dit maximumbedrag wordt opgetrokken tot 4.720 euro voor de kinderen ten laste van een alleenstaande en tot 5.990 euro voor de kinderen met een handicap ten laste van een alleenstaande

Aanvragen


Waar?

Federale Overheidsdienst Financiën

Hoe?

De belastingplichtige die een persoon met een handicap ten laste heeft en/of die zelf een handicap heeft, moet op de daartoe bestemde plaats in zijn belastingaangifte vermelden welke personen van zijn gezin een handicap hebben. Het officieel attest van invaliditeit van 66% moet bijgevoegd worden.

Als u niet over een geldig attest beschikt, kunt u via de controleur der belastingen een medisch onderzoek aanvragen. U vraagt bij de belastingsdienst het formulier 'aanvraag voor een medisch onderzoek' (formulier 332H) aan en stuurt dit ingevuld terug. De controleur zal het document doorsturen naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die het medisch onderzoek zal verrichten.

Bedrag?

Op uw belastingvrije som krijgt u een toeslag, afhankelijk van hoeveel personen u ten laste heeft:

 • een kind: 1.580 euro
 • twee kinderen: 4.060 euro
 • drie kinderen: 9.110 euro
 • vier kinderen: 14.730 euro
 • meer dan vier kinderen: 5.620 euro supplement per kind

(aanslagjaar 2019, inkomsten 2018)

Daarnaast krijgt u voor kinderen onder de drie jaar voor wie geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken, nog eens een toeslag van 590 euro.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest invaliditeit
 • aangifteformulier

Contacteer

Organisatie Federale Overheidsdienst Financiën
Adres Koning Albert II-laan 33 bus 70
1030 Brussel
Tel 02 572 57 57 (elke werkdag van 08.00 tot 17.00 u.)
Website FOD Financiën - website
E-mail info.sg@minfin.fed.be

Laatste update fiche: 19/07/2019.