Huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning - Vlaanderen (Sociale woningen, Wonen, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning - Vlaanderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u al vier jaar of langer op de wachtlijst staat voor een sociale woning, dan ontvangt u een premie.

Ontvangt u al een huursubsidie? Dan kunt u toch de huurpremie aanvragen. Als u ook voor de huurpremie in aanmerking komt, stopt uw huursubsidie en krijgt u de huurpremie.

Voorwaarden

Bij een huurwoning moet u een woning huren
 • met een huurcontract op uw naam
 • als hoofdverblijfplaats
 • in het Vlaamse Gewest
 • die conform de woonnormen is: de woning mag geen veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden (bv. elektriciteits- en gasaansluiting moet veilig zijn, er mogen geen ernstige vochtproblemen zijn)
De huur die u maandelijks betaalt mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs. Voor dat maximum is er een onderscheid tussen zelfstandige woningen en kamers. Een huis of appartement is een zelfstandige woning wanneer het beschikt over een eigen keuken, een eigen WC én een eigen badkamer.

De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een zelfstandige woning mag niet hoger zijn dan 611,93 euro (opgelet: voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 673,12 euro).
De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een kamer mag niet hoger zijn dan 489,54 euro (opgelet: voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 538,50 euro).
Daar mag u 20% bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot een maximale verhoging van 50% (max. bereikt vanaf 3 personen).

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.
Aantal personen ten laste 0123 of meer
Zelfstandige woning611,93734,32856,71917,90
Zelfstandige woning in een gemeente met verhoging673,12807,75942,381.009,68
Kamer 489,54587,45685,36734,31
Kamer in een gemeente met verhoging538,50646,20753,90807,75

U moet minimum vier jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een SHM die werkzaam is in de gemeente waar u woont (= domiciliemaatschappij)

Uw gezamenlijk jaarinkomen ('gezinsinkomen'), zoals gekend bij de SHM, is maximaal:
 • 25.317 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
 • 27.438 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
 • 37.974 euro, te verhogen met 2.123 euro per persoon ten laste, voor alle andere gevallen.
In de volgende gevallen krijgt u geen huurpremie:
 • als u al in een sociale woning van een SHM, sociaal verhuurkantoor (SVK), OCMW of gemeente woont
 • als u een woning huurt van uw vader, moeder, grootvader, grootmoeder, broer of zus en die op hetzelfde adres woont
 • als het gezamenlijk jaarinkomen hoger is dan de maximumgrenzen
 • als de huurprijs meer bedraagt dan de maximale huurprijs
 • als u ooit de huurpremie ontving en de betaling werd stopgezet omdat u niet meer aan de voorwaarden voldeed
 • als uw woning niet conform is.
Opgelet: een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor (SVK) valt onder de private markt:
 • Als u op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning van een SVK, komt u niet langer in aanmerking voor de huurpremie. Vanaf 1 mei 2019 komt u enkel in aanmerking voor de huursubsidie.
 • Als u intussen al een huurpremie ontvangt, kunt u nog tot en met 30 april 2020 een huurpremie krijgen, maar vanaf 1 mei 2020 schakelt u automatisch over naar de huursubsidie. Die overstap gaat gepaard met een herberekening. Wonen-Vlaanderen controleert dan eerst de actuele gezinstoestand en het gekende inkomen en brengt u schriftelijk op de hoogte van het resultaat van die herberekening. 

Aanvragen


Waar?

Wonen-Vlaanderen

Hoe?

U hoeft niets te doen. Als u in aanmerking komt voor de huurpremie ontvangt u automatisch een 'gepersonaliseerd invulformulier' met een gele sticker.

U vult het formulier verder aan en stuurt het samen met de nodige documenten naar het aangeduide adres. Binnen twee maanden ontvangt u de beslissing van Wonen-Vlaanderen.

Bedrag?

De oude berekeningswijze is van toepassing voor aanvragen ingediend vóór 1 mei 2019. Voor die dossiers wordt de nieuwe berekeningswijze pas vanaf 1 mei 2020 toegepast. (Opgelet: de nieuwe maximale huurprijzen zijn hier wel al van toepassing).

In de oude dossiers bedraagt de huurpremie 1/3 van de huurprijs van uw woning:

 • tot een maximum van 130,89 euro. Daarbij komt nog 21,82 euro per persoon ten laste.
 • In een aantal gemeenten is het maximale premiebedrag 143,98 euro, te vermeerderen met 24,00 euro per persoon ten laste.

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

De huurpremie wordt geïndexeerd in januari 2020.

Onderstaand de nieuwe berekeningswijze.
De huurpremie bedraagt 75% van de maximale huurprijs (referentiehuurprijs) verminderd met 1/55 van uw gezamenlijk jaarinkomen (eigen bijdrage).

Huurpremie = referentiehuurprijs - eigen bijdrage

De huurpremie bedraagt maximaal:

 • 151 euro. Dat bedrag wordt verhoogt met 25,17 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.
 • 166,10 euro in een aantal gemeenten. Dat bedrag wordt verhoogd met 27,68 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.

Opgelet:

 • Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.
 • Als de eigen bijdrage hoger is dan de referentiehuurprijs, zult u geen huurpremie ontvangen:
  • Bv. een koppel zonder kinderen, met een inkomen van 27.500 euro en een huurprijs van 600 euro komt in aanmerking voor de huurpremie, maar de eigen bijdrage (500 euro = 1/55 van 27.500 euro) is hoger dan de referentiehuurprijs (458,95 euro = 75% van 611,93 euro).

Het bedrag van de huurpremie wordt jaarlijks herberekend op de verjaardag van de startdatum.

De berekeningswijze van de huurpremie vindt u op de website wonenvlaanderen.be.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • kopie van uw huurcontract

Bijkomende informatie

U raadpleegt de website Wonen-Vlaanderen voor meer informatie.

Contacteer

Organisatie Wonen Vlaanderen
Adres
Tel gratis telefoon 1700 of 02 553 03 76
Fax
Website https://www.wonenvlaanderen.be/
E-mail huurpremie@rwo.vlaanderen.be
Openingsuren
Opmerking

Laatste update fiche: 17/08/2020.