Groendak - premie stad Antwerpen (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Groendak - premie stad Antwerpen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Antwerpen helpt bij de aanleg van een groendak door het toekennen van een premie. Hier leest u meer over de voorwaarden en de werkwijze.

Voorwaarden, aanvragen en meebrengen

Hoeveel bedraagt de premie?

Wie komt in aanmerking voor een premie?

Wat zijn de voorwaarden?

Welke bouwvoorschriften moet u respecteren?

Hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Hoe gaat u te werk als u een premie wil?

Meer info

Hoeveel bedraagt de premie?

De stad Antwerpen keert een premie uit om de aanleg van groendaken bij particulieren te stimuleren. Deze premie bedraagt 31 euro per m� groendak met een maximum van 2 015 euro. De premie kan nooit meer bedragen dan honderd procent van het totaalbedrag van de aanvaarde facturen.

Wie komt in aanmerking voor een premie?

 • Zowel (particuliere) eigenaars van een huis als van een appartementsgebouw komen in aanmerking voor de premie. Als er meerdere eigenaars zijn, kan ��n eigenaar de aanvraag indienen. De overige eigenaars moeten zich dan schriftelijk akkoord verklaren. De premie geldt niet voor bedrijven of gebouwen van een huisvestingsmaatschappij.
 • Het moet gaan om woningen of woongebouwen die volledig op het grondgebied van de stad Antwerpen gelegen zijn.
 • De premie wordt enkel toegekend als de aanleg van een groendak niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen. Sinds april 2011 bent u verplicht een extensief groendak aan te leggen op nieuwe of vernieuwde daken waarvoor u een vergunning aanvraagt (tenzij u een regenwaterput aanlegt). Enkel bij de aanleg van een intensief groendak kunt u dan nog een premie krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het groendak heeft minstens een wortelkerende laag, een substraatlaag en een vegetatielaag. De premie wordt toegekend zowel voor de aanleg van een intensief als van een extensief groendak, maar niet voor terrassen of paden.
 • De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt zes m�. 
 • De plaatsing moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap en het groendak dient tien jaar in goede staat behouden te blijven. 
 • De aanleg van het groendak en de woning moet uiteraard in overeenstemming zijn met de bestaande wetten, reglementen en verordeningen.

Welke bouwvoorschriften moet u respecteren?

De aanleg van het groendak moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap. De dakconstructie moet voldoende draagkracht bezitten om het groendak te dragen. U raadpleegt hiervoor het best een architect of ingenieur. Nazicht is belangrijk om constructie- of stabiliteitsproblemen te voorkomen. Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor de uitgevoerde werken of ongevallen die mogelijk kunnen voortvloeien uit de werkzaamheden.

Hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Alleszins moet het gebouw waarop het groendak wordt aangebracht, een stedenbouwkundige vergunning hebben (voor woningen gebouwd vanaf 1962). Voor de aanleg van een extensief groendak of vegetatiedak is geen stedenbouwkundige vergunning vereist.

Gaat u naast de aanleg van een groendak nog andere werkzaamheden uitvoeren (aanleg van een pad, terras, verhogen van muur, ...), neem dan contact op met de afdeling stedenbouwkundige vergunningen van uw district. Zij kunnen u vertellen welke aanpassingen vergunningsplichtig zijn.

Als u een intensief groendak (daktuin) aanlegt waarbij het gewicht van het groendak (verzadigd met water) groter is dan 200 kg/m� of de dikte van de substraatlaag groter dan twintig centimeter, dan is er ook een stedenbouwkundige vergunning nodig. Bij (ver)nieuwbouw waarvoor u een vergunning nodig hebt, is volgens de bouwcode de aanleg van een extensief groendak verplicht in een heel aantal gevallen. Zie hiervoor artikel 80 van de bouwcode.

Hoe gaat u te werk als u een premie wil?

 • Informeer vooraf grondig bij productspecialisten over de verschillende types groendaken, de kostprijs, de installatiekosten, het onderhoud ...  
 • Ga na of de dakconstructie voldoende draagkracht bezit om het groendak te dragen.
 • Ga na of u een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt en dien een aanvraag in (indien nodig).
 • Vraag nadat het groendak is aangelegd de premie aan bij de stad Antwerpen via het e-formulier dat u hieronder vindt. 

Door het invullen van het aanvraagformulier verklaart u:

 • kennis genomen te hebben van het stedelijk premiereglement;
 • dat de draagkracht van de dakconstructie voldoende groot is;
 • de aanleg van het groendak uit te voeren conform de regels van goed vakmanschap;
 • het groendak goed te onderhouden en minstens tien jaar in goede staat te behouden;
 • dat een stadsafgevaardigde toegang heeft om ter plaatse de naleving en de bepalingen van dit reglement te controleren;
 • dat de verstrekte inlichtingen correct en volledig zijn.

Meer info?

Vraag een infopakket via het e-loket of via tel. 03 217 08 11.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Antwerpen.
Officiële benaming: Premie voor de aanleg van een groendak.
Laatste update fiche: 01/10/2014.